Karta zgłoszenia dziecka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEŚLI DZIECKO BĘDZIE ODBIERANE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ WYŻEJ WYMIENIONĄ PROSIMY O NAPISANIE UPOWAŻNIENIA DLA OSOBY ODBIERAJĄCEJ DZIECKO)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola” dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych).